Skip to main content

Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o przetwarzaniu danych osobowych (t.j. Dz. U. UE. L. 2016.119.1), dalej: „RODO”, oraz o ochronie prywatności (dalej: „Informacja”).    

HLL Work sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Żelazna 54-56 jest Administratorem Danych Osobowych (dalej: „Administrator”). Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana Dane Osobowe w celu właściwego świadczenia usług w zakresie wypełnianego przez Państwa formularza oraz przekazywania informacji handlowych i marketingowych.

Administrator zobowiązuje się chronić Pani/Pana Dane Osobowe i prywatność. Każdorazowe wyrażanie zgody upoważniające HLL Work z o. o. do dokonywania czynności wyrażać będzie zezwolenie na dokonywanie takiej samej czynności przez spółkę zależną. Za pośrednictwem Strony może Pan/Pani szukać i aplikować na stanowiska, oferowane przez Spółkę, które są zgodne z zainteresowaniami, umiejętnościami lub doświadczeniem oraz które są dostępne w miejscu, w którym Pan/Pani szuka pracy. Korzystanie z serwisu www.hll-group.com itd. równoznaczne jest z akceptacją przepisów zawartych w niniejszej Informacji.

 1. Jakiego rodzaju Dane Osobowe są zbierane i przetwarzane przez Administratora?

Dane osobowe zbierane przez Administratora to między innymi:

1) Pani/Pana imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, dotychczasowy przebieg pracy zawodowej;
2) jeżeli Pani/Pan skontaktują się z Nami, w niektórych przypadkach możemy zachować zapis takiej korespondencji;
3) w niektórych przypadkach preferencje wyszukiwarki internetowej, adres IP, ruch i częstotliwość odwiedzin Pani/Pana na stronie internetowej HLL group oraz dane dotyczące lokalizacji i wykorzystywanych zasobów.

Zbierane dane wykorzystywane są, do zapewnienia usługi jak najlepszej jakości oraz do celów administracyjnych, statystycznych, reklamowych, ochrony serwisu i jego użytkowników, jak i przekazywania informacji handlowych i marketingowych.

Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:
1) w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Pani/Pana strony ograniczających tę zgodę,
2) w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy,
3) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu,
4) w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 •  prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
 •  prawo żądania sprostowania danych,
 •  prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
 •  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 •  prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 •  prawo sprzeciwu (sprzeciw wobec przetwarzania, sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, sprzeciw uzasadniony wobec przetwarzania Twoich danych w uzasadnionym interesie Administratora),
 •  prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy.

2. Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

 •  W związku z realizacją procesu rekrutacji, zgodnie z art. 22¹ §1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.), dalej: „Kodeks pracy”, w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne oraz konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 •  W celach marketingowych, w szczególności: przesyłania informacji o nowych produktach i usługach oraz ofertach, dodatkowo informowanie o nowych formach kontaktu z administratorem. Podanie danych jest dobrowolne, a zgoda udzielona zostanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 •  W przypadku zamieszczenia dokumentu ze zdjęciem (CV) albo przesłania zdjęcia na formularzu aplikacyjnym przetwarzanie wizerunku odbywa się na podstawie zgody wskazanej w art. 22² § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz niezbędne w przypadku przekazania zdjęcia poprzez formularz zgłoszeniowy.
 •  Z uwagi na konieczność profilowania – zestawiania informacji na Pani/Pana temat w sposób automatyczny oraz automatyczne dopasowanie profilu pod oferty pracy w celu realizacji usług w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, w zw. z art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 •  W związku z koniecznością rozwijania, testowania i usprawniania domeny strony internetowej oraz inne istniejące lub nowe systemy/procesy informatyczne, aby móc zapewnić jeszcze lepsze usługi.

3. Na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie każdorazowo wyrażonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z RODO oraz UODO. Pan/Pani decydują o wyrażeniu zgody na powierzenie danych osobowych, nie jest to konieczne, jednak jest niezbędne w związku z realizacją usług wobec Pani/Pana, bez wyrażonej zgody nie będziemy mogli świadczyć usług, którymi Pan/Pani są zainteresowani.

Uprawnienia podmiotu HLL Work Sp. z o. o. realizowane są zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.), dalej: „UODO”, w stosunku do danych powierzonych przez Panią/Pana jako Użytkownika Serwisu na podstawie udzielonej zgody w postaci oświadczenia (podstawy prawne wskazane m.in. w pkt. 2 powyżej).

W celach niezbędnych i koniecznych, uzasadnionych przepisami prawa Administrator upoważniony jest do powierzenia danych osobowych organom administracji państwowej, jedynie w przypadkach w których powierzenie danych wynika z obowiązku prawnego, któremu podlega Administrator, lub jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne w ramach uzasadnionych interesów Administratora, zapewniamy, że Pani/Pana interesy i podstawowe prawa i wolności będą miały zastosowanie nadrzędne. Wyłącznie za zgodą Pani/Pana będziemy przetwarzać dane osobowe, których podstawy prawne przetwarzania nie zostały wskazane w niniejszej Informacji (dodatkowe podstawy prawne do przetwarzania danych).

4. Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?  

Administrator może przechowywać dane osobowe nie dłużej niż przez 2 (dwa) lata od momentu rejestracji poprzez stronę internetową. W przypadku gdy Pan/Pani zostaną zatrudnieni za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, dane osobowe zostaną przechowywane przez dłuższy okres celem przestrzegania przepisów prawa.

5. Czy udostępniamy dane innym odbiorcom?

Usługobiorcy każdorazowo zostaną umownie zobowiązani do zachowania poufności Pani/Pana danych osobowych i poszanowania prywatności. Będą oni posiadali dostęp wyłącznie do tych danych, które są im niezbędne do wykonywania swoich obowiązków i usług. W przypadku innych podmiotów powierzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie, z uwagi na uzasadnioną potrzebę administratora, zgodnie z obowiązującym prawem polskim, w szczególności:

 • na potrzeby wykonania usług na rzecz spółki HLL Work Sp. z o. o. oraz podmiotów współpracujących, obejmujących m.in. wykonanie prac administracyjnych i operacyjnych celem ulepszenia i wsparcia świadczonych usług; zapewnienia i ulepszenia hostingu oraz wsparcia systemów informatycznych; świadczenia usług związanych z doradztwem finansowym i zarządzaniem;
 • podmiotom współpracującym lub biurom terenowym spółki HLL Work Sp. z o. o. oraz spółkom zależnym, znajdującym się na terenie Unii Europejskiej lub poza jej granicami, w przypadkach niezbędnych i koniecznych w związku ze świadczeniem usług na Pani/Pana rzecz;
 • klientom spółki HLL Work Sp. z o. o. oraz spółkom zależnym, odpowiedzialnym za proces rekrutacji lub oferującym pracę lub projekty mogące Panią/ Pana zainteresować lub którzy są zainteresowani złożoną przez Panią/Pana aplikacją na dane stanowisko;
 • Klienci/potencjalni pracodawcy zobowiązani są przestrzegać zobowiązań umownych oraz innych zobowiązań dotyczących zachowania poufności w stosunku do udostępnionych danych;
 • organom administracji państwowej, nadzoru państwowego, organom ścigania, w tym policji, jeżeli jako Administratorzy zostaniemy zobowiązani do ich udostępnienia.

6. Czy przetwarzamy dane osobowe w sposób zautomatyzowany?

Tak, jednak nie jest to każdorazowe zachowanie i sposób przetwarzania. Korzystamy ze zautomatyzowanych systemów/procesów oraz ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji (np. profilowania), z uwagi na najlepsze świadczenie usług. W sposób zautomatyzowany dokonujemy m.in.: wyszukiwania list kandydatów oraz kandydatów do pracy, wprowadzania zautomatyzowanych kryteriów, które uwzględniają dostępność, umiejętności, stawki oraz w niektórych przypadkach udostępnione nam przez klientów informacje zwrotne w celu sporządzenia krótkiej listy, która zawiera uszeregowany wykaz kandydatów, którzy w najwyższym stopniu spełniają wymagania klienta.

7. Czy przesyłamy Twoje dane osobowe poza granice Unii Europejskiej?

Administrator, co do zasady, nie przekazuje i nie przetwarza Pani/Pana danych osobowych poza granice Unii Europejskiej, w tym poza granicę Polski. Stwierdzenie wskazane w zdaniu powyżej ulegnie zmianie w chwili przedstawienia oferty związanej z rekrutacją na stanowiska dla zagranicznych klientów. W takim przypadku dane osobowe będą mogły zostać powierzone klientowi wskazanemu w danej ofercie lub podmiotowi/ oddziałowi zagranicznemu podległemu pod określony podmiot. W takim przypadku dane mogą być przekazywane i przetwarzane w jednym lub w kilku państwach znajdujących się w Unii Europejskiej lub leżących poza jej granicami. W chwili gdy dane osobowe będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej, będą to państwa, które zdaniem Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych lub w przypadku gdy spółka HLL Work Sp. z o. o. albo spółka zależna, wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia zapewniające ochronę danych osobowych i prywatności.

8. Prawa przysługujące osobie fizycznej, czyli Kandydatowi, będącemu Użytkownikiem Serwisu.

 • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania kopii tych danych;
 • prawo żądania otrzymania potwierdzenia, czy przetwarzamy jakiekolwiek Pani/Pana dane osobowe;
 • prawo do wprowadzenia zmian w Pani/Pana danych osobowych oraz prawo do aktualizacji lub poprawy tych danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 • prawo do ograniczenia danych osobowych (w niektórych przypadkach). Należy wtedy wystosować prośbę do Administratora, który oceni czy jest to zasadne. W przypadku, gdy żądanie będzie zgodne z prawem Administrator usunie te dane bez zbędnej zwłoki. Należy pamiętać, że w tym przypadku świadczenie usług zostanie zaprzestane;
 • prawo do wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych, kontakt e-mail: rodo@hll- group.com, adres korespondencyjny: ul. Żelazna 54-56, 52-443 Wrocław.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, będącego organem nadzoru. Sprzeciwu można dokonać wobec przetwarzania danych osobowych oraz marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, każdorazowo w sposób uzasadniony;
 • prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy.

9. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych.

Wszelkie pytania można kierować na adres poczty elektronicznej: rodo@hll-group.com oraz bezpośrednio na adres: ul. Żelazna 54-56, 52-443 Wrocław, z dopiskiem „dot. danych osobowych”. Na wszelkie pytania odpowiedzi zostaną udzielone w możliwie jak najkrótszym terminie.

10. Zmiany niniejszej Informacji.

Zmiany niniejszej Informacji będą dokonywane w przypadkach koniecznych i niezbędnych. Wszelkie istotne zmiany komunikowane będą w odpowiednich zawiadomieniach na stronie internetowej lub kontaktując się z Panią/Panem za pośrednictwem adresu e-mail lub innych dostępnych form komunikacji.